ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door MOOI beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij MOOI diensten afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door MOOI beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 • Opleiding: een door MOOI verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. Een opleiding kan live of online plaatsvinden.
 • Fysieke producten: Alle zaken die (los van een te volgen opleiding) besteld kunnen worden bij MOOI, zoals boeken, folders, etc.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Opleiding of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Overeenkomst: een opdracht of overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen MOOI en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door MOOI, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant, hieronder nadrukkelijk begrepen een compleet door de Klant aan MOOI toegezonden en ingevuld aanmeldformulier, welke door MOOI is bevestigd.
 • Website: de website van MOOI: www.mariskahendriks.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van MOOI en op alle door MOOI gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding of aankoop van een product/dienst, aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. MOOI wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen MOOI en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal MOOI een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen MOOI en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met MOOI aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding of aankoop van een (online) product/dienst. Inschrijving voor een Opleiding of aankoop van een (online) product/dienst vindt plaats (i) via het aanmeldformulier van MOOI, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door MOOI verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) door aankoop via de online shop van MOOI.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer MOOI de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop MOOI schriftelijk (waaronder ook e-mail) de inschrijving voor een Opleiding of aankoop aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. MOOI heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.
 4. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand (of deels op afstand) wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen Opleiding

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 3 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos de Opleiding te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van MOOI) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat MOOI een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
 2. Garantiedag live programma voor beiden partijen: MOOI staat garant voor de kwaliteit van haar programma’s. Mocht blijken dat na de eerste trainingsdag van het totale jaarprogramma, de training niet aan je verwachtingen voldoet, dan krijg je het betaalde bedrag terug, na teruggave van al je materialen en op een niet-restitueerbare bedrag van € 197,- incl. btw voor administratie- en gemaakte kosten na. Mocht je ontevreden zijn dan dien je dit uiterlijk op de eerste dag schriftelijk kenbaar te maken en mondeling toe te lichten. Dit geldt ook voor MOOI, mocht de trainster ondervinden dat dit programma toch niet blijkt te passen, kan MOOI in overleg met jou na deze eerste dag besluiten je investering terug te betalen. Het is voor jou en voor ons belangrijk dat je op de goede plek zit.
 3. Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan het traject in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden. Hierover worden onderlinge afspraken gemaakt, dit is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
 4. Wenst de Klant behoudens een ernstige ziekte of calamiteit alsnog te annuleren is MOOI gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
 5. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs
  bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 75% van de Prijs;
  c. bij annulering tussen een maand en aanvang van de Opleiding: 100% van de Prijs;
  3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 6. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van MOOI onvoldoende is (minder aanmeldingen dan 80% van de opleidingsplaatsen), staat het MOOI vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien MOOI en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 7. Indien een Opleiding als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van MOOI niet kan doorgaan, is MOOI gerechtigd de Opleiding op een andere datum/tijdstip in te plannen. MOOI zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven. De klant heeft in geval van uitval van de Opleiding als gevolg van overmacht geen recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De Klant heeft evenmin recht op een (schade)vergoeding of terugbetaling.
 8. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan MOOI terug te zenden. MOOI is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 9. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan MOOI betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 10. MOOI kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij MOOI. MOOI zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 0,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van MOOI tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding.
 11. MOOI behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 12. MOOI behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 4a – Fysieke producten

 1. Retourneren is mogelijk, de verzendkosten voor retourneren zijn voor eigen rekening.
 2. Mits het product onbeschadigd is en opnieuw verkoopbaar, wordt het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, geretourneerd.

Artikel 5 – Betaling

 1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. MOOI hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij online aankopen is directe betaling van toepassing.
 3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft MOOI het recht u – zonder dat het u ontslaat uit uw betalingsverplichting – uit te sluiten voor verdere deelname. Eventuele extra kosten die MOOI moet maken om het aan MOOI toekomende bedrag te innen, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 4. Indien de Klant heeft gekozen voor een betaling in termijnen en niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, vervalt de mogelijkheid om in delen te betalen en is het restant van hetgeen nog moet worden voldaan ineens opeisbaar.
 5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 6. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Artikel 6 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door MOOI worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Bij alle door MOOI genoemde bedragen staat duidelijk vermeld of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. In principe zijn de genoemde bedragen voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.
 5. Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geldt alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

Artikel 7 – Aanvullende voorwaarden Online programma’s

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid MOOI

 1. In het geval dat MOOI aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MOOI wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van MOOI komt.
 2. MOOI is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. MOOI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door MOOI, de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. MOOI is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor MOOI verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van MOOI of die door MOOI zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 9– Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal MOOI – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal MOOI de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. MOOI zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

 1. MOOI, zijn personeel en/of voor MOOI werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. MOOI conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. MOOI verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van MOOI. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door MOOI.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door MOOI verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij MOOI. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van MOOI.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan MOOI verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. Het is de klant niet toegestaan de MOOI Methode en het lesmateriaal in gebruik te geven aan derden of over te dragen, deze ten behoeve van derden te gebruiken of de methode en het lesmateriaal binnen zijn eigen praktijk te gebruiken. Dit recht kan alleen verworven worden door middel van het sluiten van een licentieovereenkomst met MOOI na het afronden van het Certificeringsprogramma voor coaches en in dat geval onder de voorwaarden zoals beschreven in de licentieovereenkomst.
 4. De klant verklaart hierbij dat zij op de hoogte is van de auteurs- en merkrechten die zijn vastgelegd voor de MOOI Methode en de bijbehorende lesmaterialen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten MOOI Methode

De licentie omvat in iedere geval, onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden, het recht om: De MOOI Methode (inclusief toekomstige herzieningen en uitbreidingen) in de praktijk van Licentienemer te kunnen gebruiken

Artikel 13 – inzet derden

MOOI is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door MOOI ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en MOOI en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14 – Gedragscode NOBCO

MOOI voert haar werkzaamheden uit volgens de gedragscode van NOBCO, maar is heel bewust niet bij NOBCO of andere verenigingen aangesloten. MOOI neemt hier een duidelijk en helder standpunt over in. MOOI heeft juridische en aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.

Artikel 15 – recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

Artikel 16 – Privacy

MOOI gaat op gepaste wijze om met de door (potentiële) klanten verstrekte gegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van MOOI.